آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
دوچرخه آبی
عنوان :
طراحی و ساخت و تولید تجهیزات آبی تفریحی ورزشی
نام محصول:
دوچرخه آبی
نام شرکت:
شرکت مهندسی فناوران امواج کاسپین
مشاهده جزئیات
 1