آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
ازن ژنراتور

عنوان: اکسیژن فعال

شرکت سازنده: شرکت مدار گستر فناور چالوس

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://akmelec.ir

ایمیل:ali.xmega@gmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر


توضیحات: تصفیه، ضدعفونی و گندزدایی آب و هوا. حذف باکتریهای مضر و میکروارگانسیم ها