آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
گزارش فعالیت های مرکز رشد نوشهر در سال 98
گزارش فعالیت های مرکز رشد نوشهر در سال 98
دریافت
خبرنامه هفته پژوهش و فناوری سال 97 پارک علم و فناوری مازندران
خبرنامه هفته پژوهش و فناوری سال 97 پارک علم و فناوری مازندران
دریافت
گزارش پاییز مرکز رشد نوشهر97
گزارش پاییز مرکز رشد نوشهر97
دریافت
گزارش برگزاری مسابقه ایده پردازی چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
گزارش برگزاری مسابقه ایده پردازی چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
دریافت
خبرنامه هفته پژوهش و فناوری سال 96 پارک علم و فناوری مازندران
خبرنامه هفته پژوهش و فناوری سال 96 پارک علم و فناوری مازندران
دریافت
'گزارش فعالیت های بهار سال  97 مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر
'گزارش فعالیت های بهار سال 97 مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر
دریافت
گزارش برگزاری مسابقات ایده بازار دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور استان بوشهر توسط مرکز رشد نوشهر
گزارش برگزاری مسابقات ایده بازار دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور استان بوشهر توسط مرکز رشد نوشهر
دریافت
گزارش دومین ایده بازار سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت 96
گزارش دومین ایده بازار سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت 96
دریافت
 1 2