آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت هسته فناور دریا پرداز/شرکت دریا پرداز ژرف اندیشه
نام مدیرعامل: سمیه محمدی فیروز

ایده محوری: ساخت تابلوی هشدار دهنده جریان های ساحلی خطر ساز

تلفن: 09113950639

نمابر: 01152353044

وب سایت:

ایمیل: Daryapardaz@hotmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر