آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت شکوه سبزه زار شمال(خروج)
نام مدیرعامل: مرتضی مرادی

ایده محوری: تولید گیاه لوفا بعنوان محصول اصلی و فراورده های آن مانند لیف، روغن و..

تلفن: 09364934333

نمابر: 01152353044

وب سایت:

ایمیل: sh.sabz.sh@gmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر