آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری مازندران به میزبانی نوشهربرگزار شد

نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری مازندران به میزبانی نوشهربرگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نشست مدی ...
تاریخ انتشار:12:27:54 1398/11/2
پانزدهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

پانزدهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، پانزدهمی ...
تاریخ انتشار:12:19:21 1398/11/2
چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، چهاردهمی ...
تاریخ انتشار:14:44:49 1398/10/9